En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta underlättar företagets redovisning då samma typ av transaktioner bokas inom samma kontogrupp i systemet.
Bas kontoplanen har 8 olika kontoklasser:

 • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
 • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
 • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
 • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
 • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
 • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
 • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)
  Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.

kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera.

kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera.

Kontoklass 3 till och med 8. Dessa bygger även upp resultaträkningen.

 • kontoklass 3 (intäkter): används för att boka all försäljning.
 • kontoklass 4: används för att boka kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med tjänste/varuinköp.
 •  kontoklass 5 och 6: används för att boka övriga externa kostnader, så som hyra, el och telefoni.
 • kontoklass 7: används för att boka kostnader gällande avskrivningar och personal.
 • kontoklass 8: används för att boka intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.
 • Vissa företag använder sig även att kontoklass 9 för intern redovisning.