Bokslut innebär att den löpande bokföringen kontrolleras och säkerställs. Årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, med andra ord kompletterar och utvecklar årsredovisningen det upprättade årsbokslutet och skickas till Bolagsverket varje år. Vanligtvis skall aktiebolag upprätta en årsredovisning som skall revideras av en revisor. Men större företag, oavsett vilken företagsform det är, måste upprätta en årsredovisning om till exempel antal anställda är mer än 50, nettoomsättning är mer än 80mkr eller balansomslutning är mer än 40mkr.

MESUN gör bokslut för alla bolagsformer och verksamheter. Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut oavsett vilken form av företag som drivs. Ett bokslut ger ändå en samlad bild av hur året gått och är ett bra och seriöst dokument att visa för exempelvis myndigheter, finansiella institutioner, mm, vid behov. I så fall, kan en affärshändelse rapport vara antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek. För enskilda firmor och handelsbolag behövs i normalfallet inga årsredovisningar upprättas men är viktig för aktiebolag.

Bokslut Processen och ekonomiska rapporter
Vid bokslutet ekonomiska rapporter håller vi koll på; Periodiseringar, årsavstämning, bokslutstransaktioner, avskrivningar, lån, bokslutsdispositioner, förvaltningsberättelse, mm.
I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

  • Periodisering av intäkter och kostnader för att hänföra dem till rätt period.
  • Skattemässiga justeringar. Exempelvis justeras resultatet genom att återföra icke avdragsgilla kostnader.
  • Avskrivningar över plan, skillnader mellan planenlig avskrivning och det som är skattemässigt tillåtet.
  • Avsättning till periodiseringsfonder. Bokföring av årets skatt och resultat.

Tjänster från 340 kr/timme. Ta gärna kontakt!